Ostatnia aktualizacja: 2017-01-08

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

„Atlas Fontium” to rocznik poświęcony publikacjom historycznych źródeł i materiałów dotyczących przede wszystkim dawnej Polski i Rzeczypospolitej oraz mających odniesienie przestrzenne, dzięki czemu można i warto wydawać je w powiązaniu z mapą. Głównym celem projektu jest zbudowanie jednolitego systemu do gromadzenia, analizy i udostępniania informacji oraz źródeł do badań z zakresu geografii historycznej ziem polskich w granicach sprzed 1772 roku. Platforma informatyczna będzie prezentować wyniki badań geograficzno-historycznych prowadzonych w różnych ośrodkach badawczych w Polsce i za granicą. Osnową projektu jest sieć osadnicza oraz podziały terytorialne, świeckie i kościelne, epoki przedrozbiorowej. Z tego względu ma ona służyć przede wszystkim prezentacji materiałów odnoszących się do tego okresu.

Rozwój technologiczny związany z wprowadzeniem do badań historycznych baz danych przestrzennych oraz narzędzi GIS stwarza także interesującą perspektywę dla edycji źródeł historycznych. Dotyczy to zarówno źródeł pisanych, jak też kartograficznych i ikonograficznych. Przestrzeń geograficzna jest doskonałą perspektywą badawczą dla dyscyplin humanistycznych, która umożliwia integrację dużych zasobów informacji oraz warunkuje przyszłe zespołowe syntezy zjawisk historycznych i społecznych. Materiały, a także informacje źródłowe odnoszące się do konkretnych zagadnień łączone z cyfrową mapą, pozwalają na analizę statystyczno-przestrzenną oraz bezpośrednią wizualizację wyników w postaci map tematycznych.

„Atlas Fontium” nie jest publikacją, lecz miejscem służącym publikacji autorskich edycji źródłowych i opracowań. Wstępna deklaracja środowisk naukowych zainteresowanych nowoczesnymi metodami prezentowania wyników swoich badań geograficzno-historycznych daje nadzieję na szybkie wzbogacenie tej platformy o nowe materiały, przede wszystkim Atlasu historycznego Polski (IH PAN) oraz Atlasu wyznań i religii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (IH KUL).

Zapraszamy do współpracy inne ośrodki, zespoły i poszczególnych badaczy.

Aktualności

08.01.2017 W dziale "Prace w toku" pojawiła się nowa publikacja Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza

31.12.2016 Ukazał się nowy numer „Atlas Fontium”, zawierający pracę Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w., wcześniej dostępną w dziale Prace w toku.

03.08.2016 Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami „Wschowska księga grodzka, 1495-1526” została wycofana z udostępniania. Osoby zainteresowane dostępem do edycji prosimy o kontakt.

12.07.2016 W ciągu ostatnich dni na witrynie wprowadzono kilka modyfikacji. Najważniejszą jest zmiana nazwy witryny i czasopisma z „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski” na „Atlas Fontium”. Publikacje, które ukazały się do roku 2015, należy cytować pod tytułem „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, późniejsze pod aktualnym – „Atlas Fontium”. Pomniejsze zmiany to:
– Publikacje i prace w toku otrzymały informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Przy pracach w toku podano również stan prac nad nimi.
– Zaktualizowana została sekcja „Jak cytować”.
– Nastąpiło przejście czasopisma z licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska License na Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

12.07.2016 „Wschowska księga grodzka, 1495-1526” z końcem lipca 2016 r. zostanie do odwołania wycofana z udostępniania z powodu prac technicznych, braku deklarowanego wcześniej wsparcia finansowego projektu oraz zastrzeżeń merytorycznych zgłoszonych przez użytkowników. Osoby zainteresowane dostępem do edycji prosimy o kontakt.

23.05.2016 Sekcja „Materiały” zmieniła nazwę na „Prace w toku”.